ရတနာပံု အသင္း၏ ေလ့က်င့္ခန္း အစီအစဥ္မ်ားအား ယေန႕တြင္ ျပန္လည္စတင္ ၾကံ့ခိုင္မွဳ ဦးစားေပး ေလ့က်င့္ခန္း မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့


၂၀၁၈ ရာသီ အၾကိဳျပင္ဆင္မွဳ အျဖစ္ ရတနာပံု အသင္း၏ ေလ့က်င့္ခန္း အစီအစဥ္ မ်ားအား တနၤလာေန႕
၂၇.၁၁.၁၇ရက္ ယေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္စတင္ ခဲ့ျပီး ၾကံ့ခိုင္မွဳ ဦးစားေပး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား သာအဓိက
ဦးစားေပးျပဳ  လုပ္ခဲ့သည္။

 

 

အဆိုပါ ေလ့က်င့္ခန္း အစီစဥ္အား YTC အားကစား အတြင္းရွိ ေလ်ွာက္လွမ္းမၾကီးတြင္ သာျပန္လည္ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ျပီးလက္ေရႊးစင္ အသင္းမ်ားတြင္ ေရႊးခ်ယ္ခံထား ရသည့္ကစား သမား အခ်ဳိ႕မွလြဲ၍
က်န္ကစား သမားမ်ားျဖင့္ သာျပန္လည္စတင္ ပူးေပါင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 

 

ရတနာပံု အသင္း၏ ေလ့က်င့္ခန္း အစီအစဥ္ မ်ားအား ပံုမွန္ ယခုရက္သတၱပတ္ အတြင္း ပံုမွန္ နံနက္ပိုင္းအခ်ိန္ မ်ားတြင္သာ ၾကံ့ခိုင္မွဳ ဦးစားေပး အျဖစ္ ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ သြားမည္ျဖစ္သည္။