ျမန္မာ ယူ-၂၃ႏွင့္ ယူ-၂၁ ပဏာမ ကစားသမား စာရင္းတြင္ ရတနာပံု အသင္းမွ ကစားသမား (၁၀) ဦးေရႊးခ်ယ္ခံထားရ


ျမန္မာ ယူ-၂၃ အသင္းႏွင့္ ျမန္မာ ယူ-၂၁ ပဏာမ ကစားသမား စားရင္းမ်ားတြင္ ရတနာပံု အသင္းမွ
ကစားသမား (၁၀) ဦးေရႊးခ်ယ္ ခံထားရသည္။

ေရႊးခ်ယ္ ခံထားရသည့္ ကစားသမား မ်ားမွာ ျမန္မာ ယူ-၂၃ အသင္းတြင္

 

 

 

(၁) ျပည့္စံုခ်စ္ (ဂိုး)
(၂) စည္သူေအာင္(အလယ္တန္း)
(၃) မ်ဳိးကိုထြန္း(အလယ္တန္း)
(၄)ေက်ာ္သက္ဦး(အလယ္တန္း)
(၅)လိူင္းဘိုဘို(အလယ္တန္း)
(၆) ေအာင္သူ(ေရွ႕တန္း) တို႕ျဖစ္ၾကျပီး

ပဏာမ ယူ-၂၁ အသင္းတြင္
(၁)ေစာစိုးမိုးထြန္း (ေနာက္တန္း)
(၂)ေက်ာ္သူထြန္း(အလယ္တန္း)
(၃)ရဲရင့္ေအာင္(ေနာက္တန္း)
(၄) သိုင္းဖြဲ႕ေအာင္(အလယ္တန္း)

တို႕ျဖစ္ၾကသည္။

ျမန္မာ ယူ-၂၃ အသင္းမွာ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႕မွ (၁၅) ရက္ေန႕အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ က်င္း
ပျပဳလုပ္မည့္ U-23 M-CUPျပိဳင္ပြဲအား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည္ ျဖစ္ျပီး ျမန္မာ ယူ-၂၁ အသင္းမွာ ဗီယက္နမ္
ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ U-23 Youth News Paper Cup ျပိဳင္ပြဲအား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ ၾကမည္ျဖစ္
သည္။