ရတနာပံု အသင္း၏ ေလ့က်င့္ခန္း အစီအစဥ္မ်ားအား ႏို၀င္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန႕တြင္ ျပန္လည္စတင္မည္


 

ရတနာပံု အသင္း၏ ေလ့က်င့္ခန္း အစီအစဥ္ မ်ားအား လာမည့္ ၂၀၁၇ ႏို၀င္ဘာလ (၂၇) ရက္
တနၤလာေန႕ တြင္ ျပန္လည္စတင္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ တြင္အသင္းမွ ကစားသမား မ်ားအား အနားေပး ထားမည္ျဖစ္ကာ လက္ေရႊးစင္
အသင္းတြင္ ေရႊးခ်ယ္ခံ ထားရသည့္ ကစားသမား မ်ားမွာ ျမန္မာ လက္ေရႊးစင္ အသင္းၾကီး
ႏွင့္ အတူ သြားေရာက္ပူးေပါင္း မည္ျဖစ္သည္။

ႏို၀င္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန႕တြင္ ရတနာပံု  အသင္း၏ ေလ့က်င့္ခန္း အစီအစဥ္ မ်ားအား
အေပါ့စား ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ ၾကံ့ခိုင္မႈ ဦးစားေပး စနစ္ျဖင့္ သာျပန္လည္ စတင္သြားမည္ ျဖစ္
သည္။